2012-03-06

En rättelse

En läsare påpekade att debatten om den förestående lagändringen för inseminering inte handlar om IVF, alltså befruktning utanför livmodern, utan endast "assisterad befruktning", dvs man för in manliga könsceller i livmodern. Detta är riktigt - vi har gjort fel här. Men likväl innebär metoden att man väljer könsceller från en man, som också är utvald på grundval av några få kriterier som är bestämda av mänskliga val, ej naturens (det som brukar gå under namnet "naturligt urval"). Provet genomgår tvättning, selektion av orörliga spermier, och vid frysning sätts kemikaler till.

Alltså handlar det även här om ett ingrepp i själva fortplantningsprocessen. Man måste ifrågasätta motiven bakom att genomdriva ännu en lag som ändå rent konkret berör ett fåtal individer, men påverkar hela samhället när det gäller synen på människan; vilka vi är, vilka våra rättigheter är, vad faderskap innebär för en människa.

Inga kommentarer: