2014-01-02

Missledandet som politisk metod

Svenska Dagladet meddelar på årets andra dag att jämställdhetsminister Erik Ullenhag fått hela regeringen med på att tillsätta en utredning med målet att sänka åldersgränsen för "juridiskt könsbyte" till 16 eller 15 år. En omyndig person skall alltså kunna få sitt personnummer ändrat och sitt kön omdefinierat. Det handlar här om betydligt mera ödesavgörande frågor än att till exempel få avlägga sin röst  i allmänna val, vilket kräver att man är myndig, eller handla alkoholhaltiga drycker - där är åldersgränsen 20  år. En person under 18 år är omyndig, och det krävs fullmakter från vårdnadshavare för att till exempel få en egen legitimation eller ett bankkonto.

Regeringen har nyligen avskaffat sterliseringskravet för personer som vill genomgå s.k.könskorrigering. Detta fanns tidigare för att förhindra att en person som definieras som man kan få barn eller en kvinna bli fader. Vad innebär egentligen ett könsbyte? Med utgångspunkt från hur en person upplever sin könsidentitet, kan man modifiera de sk sekundära könsegenskaperna, dvs de egenskaper man kan påverka med hormoner och i vissa fall operationer (oftast modifiering av genitalierna). Till de sekundära egenskaperna hör också beteende och klädsel mm. (Det finns också de som föds med otydliga sekundära könsegenskaper, sk intersexualitet. Men detta är ytterst ovanligt.) De primära könsegenskaperna kan inte ändras, nämligen könskörtlarna och könskromosomerna, som påverkar hormonproduktionen.

Men förekommer då inte könsbyten även naturligt? I djurvärlden är det ytterst ovanligt att så sker. Clownfiskhannar kan ändra sitt kön om det ledande honan försvinner. Nordhavsräkan är först hane, sedan hona. Blågyltan - en västkustfisk - göt motsatsen, byter från hona till hane med åldern.Clownfisken och nakensnäckan: Tvåkönade "könsbytare"


Men det finns väsentliga anmärkningar här: För det första handlar det egentligen ine om könsbyte, då dessa organismer redan från det befruktade ägget har anlag för båda könen, sk protandrisk hermafrodism. Det handlar alltså endast om vilket av de två kön som det finns anlag för som uttrycks. För det andra så är det alltid yttre orsaker som bestämmer vilket kön som uttrycks hos dessa individer, alltså samspelet med omgivningen och populationen. Detta är väsentliga skillnader gentemot de "könskorrigeringar" vi talar om gällande människan, som alltid kretsar kring individens egna val. Könsbyte förekommer varken hos däggdjur eller fåglar, det är ett fenomen som överhuvudtaget är extremt ovanligt och det finns alltså endast hos en del havslevande djur som snäckor och fiskar. Men inte ens här handlar det om byte av kön utan av en förändring av balansen mellan de två kön som finns redan från början.

Men detta är egentligen en helt ovidkommande information, då fenomen inom djurvärlden knappast kan vara styrande för den mänskliga etiken. Vore det en vägledning skulle vi också då idka kannibalism, incest och förorda revirhävdande genom våld? Människan är ett särfall, och hennes psykologi är så komplex att den knappast kan jämföras ens med djurvärldens instinktsstyrda beteenden. Att en människa kan uppleva sig inte passa in i det sociala mönstret är inget ovanligt, och att man känner sig främmande inför sin egen person kan också gälla andra faktorer än just könsidentiteten, inte minst åldern. Men det går inte att korrigera åldern. Och det går faktiskt inte att korrigera könstillhörigheten heller annat än möjligen på ett psykologiskt plan. En annan fråga är hur man föds med olika personligheter, och man kan känna sig inte passa in i de förväntningar som ställs från omgivningen. Och visst finns det också aktivt förtryck av personer med avvikande beteende. Men dessa fenomen måste behandlas utifrån andra premisser än en förment biologi och förespeglingen att man kan manipulera och "korrigera" de mest grundläggande egenskaperna i vår fysiska konstitution.

Man kan alltså inte tala om könsbyte gällande människan. Det är en vetenskaplig missuppfattning, för att inte säga ett missledande.Vi rör oss alltså här märkligt nog bort från den "vetenskapliga grund" som all skolundervisning enligt lagen skall bygga på, detta enbart för att tillgodose de politiska motiven. Och precis som i abortfrågan så är offren de som inte blir upplysta om sanningen, de som blir missledda.