2015-10-05

Är ensamstående utan kärlek?

– Det är dags att kyrkan öppnar sina ögon för homosexuella och förstår att lösningen den föreslår – total avhållsamhet och ett liv utan kärlek – inte är human",

Orden är från msgr Krzysztof Olaf Charamsa till den italienska tidningen Corriere della Sera, och anledningen att han en dag innan familjesynodens öppnande gick ut i polsk TV och berättade att han lever i en sk homosexuell relation med en annan man.Uttalandet är häpnadsväckande på många sätt. Ty vad det egentligen betyder är att alla de som lever i avhållsamhet och utan att ha sexuella relationer inte lever ett fullvärdigt "humant" liv, och heller inte har kärlek i sina liv. I vårt land lever 37% som ensamstående utan barn.

Uppenbarligen kretsar alltså hans sinne kring att kärlek måste tillföra den egna personen något. Den uppoffrande kärleken tycks inte finnas i denne mans värld. Detta är särskilt upprörande då han är katolsk präst. Ingen har tvingat honom välja denna livsväg.

Ännu mer anmärkningsvärt då han tjänat kyrkans högsta ämbete - Troskongregationen i Rom, det som är satt att skydda och förklara kyrkans lära.

Nu reagerade kyrkan snabbt och gick ut med ett pressmeddelande. Msgr Charamisa har inget "jobb" kvar i Troskongregationen. Men där framgår att orsaken  till den snabba ingripandet från officiellt håll inte var hans livsstil i sig - utan att han avslöjade den strax innan synoden, och på detta sätt skapade ett oönskat "mediatryck".

Det finns mycket att ta tag i här, verkar det som.

Se även en längre intervju med fdr Dariusz Oko, som för två år sedan redan varnat för dessa dubbla personligheter mitt i kyrkans ledande skikt.

2015-10-01

Hjärntorka - eller avsikt?

Inför påvens framträdande i Förenta Nationernas plenisal inför hela generalförsamlingen  fanns det artistframträdanden, som skulle "värma upp" delegaterna. Bland annat framförde Shakira, mycket känslosamt, sången Imagine av John Lennon. Bakom henne visades videosnuttar med barn från företrädesvis afrikanska länder. Hon tillägnade sången dessutom treåringen som spolats upp på en strand i Turkiet.

Hur tänkte man här? Läs texten - som alltså är en hyllning till världen utan nationer, utan religion. Och existensen utan himmel, bara tomma rymden En värld utan något att dö för ens. En värld utan Gud!

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

2015-09-30

Betänklig hjältegloria

När professor Hans Rosling framträder jublas det. Han har en metodik som kan övertyga vem som helst verkar det. Det går inte rygga för hans metaforer och slagkraftiga framställningar a la Ny Demokratis berömda ölbackar.

Lyssnar man vad han egentligen säger blir resultatet dock - chock. Igår menade han till exempel att det är den dåliga ekonomin i Syrien som driver unga familjefäder att ansluta till de med de svarta flaggorna. Ger man dem bara pengar så får terroristerna inga anhängare. Om han lyssnat till morgonens radio hade han fått höra en förtvivlad syrisk kvinna, som undrade varför utlänningar slog ihjäl varnadra i just deras land. Aldrig skulle en kristen syrier ansluta till de med de svarta flaggorna, de dör ju hellre. Att bara antyda en sådan sak tyder på att här har inte sakernas tillstånd analyserats. Även unga flickor lider martyrdöden hellre än går med på övergreppen. Kunde inte Hans Rosling berätta att 30 000 legoknektar har invaderat Syrien utifrån. Det är inte syrier som försörjer sig på kriget, utan utlänningar.Hans Rosling har också förfäktat att det är asylreglerna som dödar, att om man gav alla asyl redan på flygplatserna så kunde de ju åka vart de vill utan att riskera att drunkna. Och billigare skulle det bli också! Men här finns ett problem, professor Rosling. Man måste ha skäl, man måste ha visum, pass och vilka flygbolag skulle lassa in unga män i sina flygplan, vars enda bagage är drömmar om ett bättre liv, som om det var samma sak som en smuggelbåt? Rosling har till och med hyllat dessa cyniska smugglare, att de skulle rädda liv undan krigen. Men vi vet ju inte hur många unga liv som skördats, genom att drömmen om Sverige som paradiset så oreflekterat har pumpats ut över världen.

Hans Rosling menar även att miljöproblemen beror på överbefolkning. Det handlar om att förändra livsstilen så nativiteten går ner. Han tycker två barn per familj borde alla vara nöjda med. Så - det är fattigdomen och barnrikedomen, inte konsumismen och egoismen, som orsakar våra klimatproblem. Och de ska lösas genom att tvinga fattiga familjer sätta färre barn till världen. Två barn.

Själv har han - tre.

2015-09-25

TT, SR, SVT - desinformationscentralerna till allas tjänst

Vi får få rapporter från den historiska påveresan i våra inhemska medier. De allra flesta är undertecknade med de ödesdigra bokstäverna TT. När man studerar dessa "nyheter" undrar man om vi lever i ett statsstyrt mediaklimat. Låt oss ge några exempel:

När påvens "klimatencyklika"  - Laudate si -   utkom så kommenterades den till exempel av TT med en "kritik" att han borde ta med befolkningsökningen istället för att peka på konsumismen.

Det spelar mindre roll vilken ekonomisk politik som förs, om den inte kombineras med åtgärder mot befolkningsökningen, hävdar forskarna.

får vi bland annat veta. Vilka dessa forskare är framgår inte tydligt, inte heller vilka motiv de har att ifrågasätta påvens uppmaning att vi måste konsumera mindre.  TT-kommuniken avslutas med ett rent propagandanummer:

Han bör följa sina egna ord på den punkten och gå i bräschen för familjeplanering och kvinnors rättigheter. Annars går inte miljö- och klimatproblemen att lösa.

Alltså: preventivmedel och abort ska lösa klimatfrågan! Så blev det således påvens och religionens skuld att jorden föröds av penninghungrig skogsskövling och kortsiktig industrialism. Man utförde inte helt meningen dock. Ty det säger sig självt att man menar att preventivmedel och abort är främst för de folkgrupper och de underutvecklade länderna där nativiteten är som högst; svarta och latinamerikaner  i USA, befolkningarna i Afrika, Indien, Filippinerna...Vi här i väst kan ju alltid skaffa barn när och om vi vill  genom att inseminera.

Påvens tal till kongressen var långt. I både radio och TV sade man att han mest uppehållit sig vid klimatfrågan, men även att han fördömt dödsstraffet och uppmanat till att se flyktingarna som människor.

Talet bestod av exakt 3402 ord, och denna gång höll sig påven till det skrivna talet, bokstav för bokstav. Men av de  3402 orden så handlade endast 327 ord om miljön och klimatfrågan 327 av  3402 betyder 9,6 % av texten.

Märkligt nog missade man att påven med hjälp av den gyllene regeln påpekade att livet måste försvaras i varje stadium i dess utveckling, alltså från konceptionen till vid graven.


The yardstick we use for others will be the yardstick which time will use for us. The Golden Rule also reminds us of our responsibility to protect and defend human life at every stage of its development.

Påven nämnde i nästa stycke dödsstraffet som ett brott mot samma princip. Att påven vill avskaffa dödstraffet också för samhällets och det allmänna bästas skull och inte bara brottslingens var lite för avancerat att rapportera:

I am convinced that this way is the best, since every life is sacred, every human person is endowed with an inalienable dignity, and society can only benefit from the rehabilitation of those convicted of crimes.

Påven band skickligt samman flyktingfrågan med abortproblematiken, på ett närmast "ratzingerianskt" sätt. Men detta undgick även det våra medier. Det passar inte in i den svenska modellen att peka på motsägelsen att öppna våra hjärtan för flyktingarna men förvisa de ofödda till det eviga mörkret redan innan de sett ljuset.

2015-09-23

Påvens Kubabesök väckte hopp - och en del frågor

Påvens besök i Kuba innebar på många sätt att öppningar skapades för detta av ogudaktig ideologi så plågade samhälle. Mot ett mera framtidstillvänt samhälle. Mot större humanitet. Påven talade flera gånger spontant med både ordensfolk och ungdomar, och budskapet handlade om hopp och om medmänsklighet, mera än om den heliga tron, kanske med tanke på att många som stod framför honom inte har någon som helst erfarenhet av kyrkan.

Johannes Paulus II sade inför sitt besök i Kuba 1998:

Må Kuba öppna sig mot världen och må världen öppna sig mot Kuba.

Liknande formuleringar har påve Franciskus gjort. Han upprepade dessutom dessa ord inför presidenten Raul Castro. Han uppmanade flera gånger ungdomarna att öppna sig för varandra, tala med varandra om sina tankar och problem om drömmar och framtidsplaner. Heliga Mässan sändes också för första gången i den nationella TV:n, och kommentatorerna hade fullt upp att förklara vad eukaristin är och allt som sker vid altaret.

Men till mångas besvikelse berörde påven aldrig explicit de mänskliga rättigheterna och hur regimen alltjämt systematiskt straffar de som kritiserar den.

Fidel Castro exkommunicerades av påven Johannes XXIII 1962, detta efter att han låtit stänga alla kloster och katolska institutioner. Castro har sedan undan för undan lättat på restriktionerna och visat visst intresse för katolska kyrkan. År 2000 mötte han birgitterordens moder Tekla, som till CIA:s stora förskräckelse utverkade att ett birgittinkloster kunde öppnas i Havana, detta med direkt stöd från Fidel Castro, som hon utvecklad en informell vänskap med. Presidenten var med vid invigningen, som sändes i TV. Frånvarande var dock Kubas egen kardinal Jaime Ortega. Han ansåg han blivit förbisedd av Vatikanen i hela frågan, och störd av att man lät Castro använda kyrkan som instrument för ett av sina många propagandanummer.


Denna gång lyckades Fidel igen. Ty påve Franciskus besökte personligen Fidels hem, uppenbarligen på eget initiativ. Det utbyttes böcker och tankar om miljöproblemen under knappa timmen.

Påven har fått kritik från kristna grupper av regimkritiker, att de knappast omnämndes i hans många, ofta helt spontana, tal. Kanske detta var ett led i det försiktiga brobyggandet, som påven ofta talar om. Men många röster - inte bara exilkubanerna -  hade väntat sig en mera tydlig markering gentemot en ideologi som inte erkänner människans sanna natur och rätten att utöva sin tro.

2009 skrev Fidel Castro i sin självbiografi:

Om folk kallar mig kristen, inte utifrån min religiösa övertygelse, utan från min ståndpunkt när det gäller sociala visioner, då kan jag också deklarera att jag är kristen.

 Och det var just sociala visioner som påve Franciskus ständigt återkom till under Kubabesöket. Om detta var en klok taktik får framtiden utvisa. 

2015-08-01

En lovsång till världen utan Gud

Under kvällen sände man i Kunskapskanalen ett program om "Vetenskapens stjärnor - Richard Dawkins och Lawrence Krauss ". Det visade sig vara ett sorts idolporträtt av tvenne populärvetenskapliga författare som ägnar sin tid att förklara krig mot all religion och hylla vetenskapen som det enda vi behöver. Religion är ondska fick vi veta bland annat. Båda dessa personligheter vekar älska attt framträda i stora sammanhang. Det som var oroande var att de slirade betänkligt i sina egna ämnen, fast de hela tiden bedyrade sitt överlägsna vetande gentemot motståndarna, bland annat kardinal Pell. Hans skämt tog Dawkins på allvar, vilket ju var ganska dråpligt, när skämten användes som inteckning på att Pell inte hade en susning om evolution. I själva verket hade Dawkins strax innan avslöjat han inte hade en susning om katolska kyrkans syn på evolutionen. Han var osäker om han skulle möta en "fundamentalist". 

Dawkins är en profet för den sk neodarwinismen, som håller sig strikt till Darwins teori om små förändringar under lång tid och det naturliga urvalet som skapande kraft. "Ingen föds av föräldrar som tillhör en annan art" sades det till exempel, och Dawkins menade att små omärkliga förändringar under långa tidsepoker gör att vi i verkligheten egentligen aldrig kan uppfatta evolutionen. Den kan bara studeras med hjälp av fossiler.Men detta är inte riktigt vad dagens evolutionsforskare är överens om, långt därifrån . Visst kan nya livsformer och arter uppstå över en enda generation. Överhuvudtaget är synen på biodiversifiering, alltså hur biologisk mångfald uppstår, mycket komplex. Nya data rasar in, modeller tvingas skrotas och nya hypoteser kommer ständigt. För en del innebär detta bara något normalt, men dessvärre finns det de som v prestigeskäl vill hålla sig kvar vid etablerade synsätt. Naturligtvis är det svårt ändra uppfattning om man byggt en hel karriär på att en vetenskaplig hypotes håller måttet..

Herrarna Dawkins/Krauss missade inte ett enda tillfälle att håna framförallt den kristna läran, ja, även utövande muslimer pekades det finger åt. Dawkins är upprörd att Fadern offrar Sonen blodigt för att rätta till vad Adam "som ju inte funnits", ställt till med. Här visar Dawkins sin oförmåga att överhuvudtaget ta till sig filosofisk och teologisk kunskap. Adams fall var ju inte resultatet av en mutation, utan en andlig verklighet, precis som korsoffret. Visst fanns Adam, visst levde, dog och uppstod Jesus. Att kräva naturvetenskapliga belägg för detta är dock som att avkräva sina föräldrar bevis för vad de säger vara rätt och fel. 

Krauss menar att något kan uppstå ur intet och sannolikheten för detta är 100 % - om man räknar med ett oändligt antal universa visserligen. Så var även den existentiella frågan löst med vetenskapens hjälp. Krauss hävdade även att homosexualitet är något naturligt som evolutionen har tagit fram, ty det finns hos många djurarter. Religionen hade fel även här alltså. Men här begår han ett klassiskt misstag; djur och människor skiljer sig åt -  djurens beteende styrs av helt andra impulser än de som får människan att göra sina val.
På fullt allvar hävdar båda dessa vetenskapens hallelujapredikanter -  att religionen är ett hinder i människans utveckling och kunskapsinhämtande. De har uppenbarligen inte studerat idéhistoria, ty båda lever i föreställningen att kristendom och islam utplånat grekisk filosofi. Tydligen har de missat den epok då naturvetenskapen växte fram tack vare den kristna filosofin och tron på sanningen,  nämligen på 1200-talet, samma tid då påven grundade universiteten utan vilka varken Dawkins eller Krauss skulle ha  någon professorstitel. Att en bedövande majoritet av banbrytarna inom biologi och fysik också varit övertygade kristna tycks inte vara en fråga ens hos dessa fanatiker. Vetenskapen kan enligt dem endast ses som sanningen med stort S, och religion är mänsklighetens desperata lögner för att minska sin dödsångest. "Jag hatar Gud" sade bl.a. Krauss.

Till eftertexten fick ett antal personer "vittna" om sin övertygelse att det inte finns någon Gud, en kvinna var chockad över texten In God  we Trust i en domstolslokal. Texter berättar om dessa stjärnor som hjältar som visar att man kan leva utan tro, och ändå hoppas.

Aldrig har väl ett så suspekt fenomen i samhällsdebatten propagerats för så oblygt. Scientism kallas det, och dess nuvarande form växte fram under vetenskapsideologer som Ernst Haeckel, ännu citerad evolutionsbiolog och grundare av Monistiska sällskapet. Han ville tvätta vetenskapen ren från allt samröre  med dualistisk kristendom, metafysik och "irrationaliitet" (som han kallade grundläggande filosofi))  och förklara evolutionsteorin som Teorin om Allt (TOE). Att denna emancipation tjänade väl såväl nationalsocialisterna som kommunisterna är ingen hemlighet precis. Likväl får monismen breda ut sig i läroböcker och populärvetenskapliga medier. Dessa program distribueras till våra skolor av UR. Man kunde kräva någon form av kritik eller åtminstone en förklaring.  Eller ska skolan vara en plattform för ren ideologism? 

Se även:
Svar på den nya ateismen (förord)
Inbjudan till en betydande abortpropagandist
Dawkins trasslar till begreppen 2015-07-30

Pride: Enfärgad regnbåge

Så var det dags igen med den sk prideveckan . Årets tema är "Gör slut" . Vi ska göra slut på det "heteronormativa samhället" nämligen. Normen Vi överöses med regnbågsflaggor och i TV sänder man timsvis med dokumentärer om olika fenomen, som bara har det gemensamma att de sorteras in under den märkliga kategorin HBTQ. TV-programmen kan handla om så så vitt skilda saker som ett homosexuellt rugbylag, en ung flicka som helst ville vara "maskulin", ett kvinnligt vänpar som fick barn genom insemination, en man som tyckte om att klä sig i kvinnokläder. Tre män som jämförde sitt tal, vilket som var mest "fjolligt". Det var svårt se någon röd tråd, och personerna i programmet vittnade själva om en sorts förvirring. De gav alla ett sympatiskt intryck, men mycket handlade om yta, om ett sorts famlande efter bekräftelse på något, som man själva inte kunde definiera. Här och där snuddades det vid någon form av existentiellt djuplodande. Men framförallt var det attribut, form, uttryck, utseende, tycke och smak, som diskuterades.

Låt oss se lite på själva kategorin HBTQ. H står alltså för homosexuella av båda kön. Men de har väl knappast mer att göra med varandra än vilka som helst man möter på gatan, eller i jobbet. Homosexuella män: här finns ju de som vill vara "gay" alltså utstråla en viss livsstil. Så finns det vänner, som älskar varandra, men inte avviker i något annat avseende när det gäller livsstil. Lesbiska kvinnor har inte mycket gemensamt med homosexuella män. B står för Bisexuell, alltså man kan tänka sig ha kärleksrelationer med personer av både motsatta och samma kön. Samma här, måste detta etiketteras på utsidan? Slår man ihop det med en av motsatt kön så avviker man förstås från H-normen. T står för Trans, alltså att man upplever sig ha fått fel kön från födseln. Man vantrivs med sin kropp och könsidentitet. Detta skiljer sig ju helt från de andra. Transvestiter däremot leker med de sekundära könsegenskaperna tillfälligt så att säga, utan att det är knutet till någon särskild sexuell läggning. Ett slags lustfyllda charader. Q står för queer, Ett svårdefinierat begrepp, men ofta signalerar det att man öht inte accepterar könsnormer och könet anses som en social konstruktion. En ideologi alltså. Här får man omedelbart problem med H och B, som ju definierar sig just utifrån sin upplevda biologi, som man till och med  med emfas fastslår höra till konstitutionen; de sexuella preferenserna och könsidentiteten är medfödda. Till detta kommer den ytterst lilla gruppen (några hundratal) intersexuella. Dessa har inget alls med något av allt detta att göra, det handlar om genverkan och medfödda störningar i fosterutvecklingen av oftast de sekundära könsegenskaperna. Syndrom. 

Så - att få HBTQ till en grupp i samhället är ett akrobatnummer i sig.

Budskapet är att man skall få vara som man vill, och särskilt då när det gäller sexualitet. Men få förknippar nog regnbågsflaggan med kärnfamilj, evig trohet och sexuell förening  som en självutgivelse med förpliktelser inom äktenskapet. Regnbågsflaggan omfattar ju knappast heller ett liv i försakelse av all utövad sexualitet. Många lever så. Är deras liv ofullkomligt? Varför finns de inte i regnbågsekvationen? 

Det sägs att andelen personer med homosexuella preferenser uppgår till 2 - 5 % av befolkningen. Alltså betydligt färre än till exempel aktiva kristna i Sverige. Men även de kristna utgör en föga respekterad minoritet. Vi katoliker är kanske en procent. Och ändå: Det är framförallt denna minoritet som pride-ideologerna vänder sig emot. De få som vill se det oupplösliga äktenskapet som en trygg norm för familjebildning. Men är det inte lite väl mycket manifesterande emot en fiende, som inte har någon möjlighet till vare sig förtryck eller påverkan, och knappast finns ens på pappret? Åtminstone inte i vårt land.

Man brukar hävda att Pride är en kamp för "lika rättigheter för alla", Men den nämns sällan vilka rättigheter som skulle förmenas denna heterogena grupp. Kristna av olika samfund samlar sig till en "Jesusmanifestation" en gång om året. Men den leder inte till flaggor på SL-bussarna, TV-dokumentärer om hur kristna upplever det att till exempel inte kunna bli barnmorskor, eller hur de tvingas fly från orter på grund av mobbning, och hur de förbjuds låta barnen få fostran och utbildning i enlighet med sin tro. Om hur skolan förolämpar den etik och de ideal som de kristna har, och ohejdat exponerar sexuella praktiker i ord och bild, som barn inte ens kan fantisera om. 
Vi ska vara glada för det. Ty det kunde lätt väcka upp den latenta "kristofobin" i många kretsar. Redan den enkla reklamen bekostad av Evangeliska alliansen, för äktenskap mellan man och kvinna. som lades ut på tunnelbanan för några år sedan, blev anledning till hatiska utfall mot allt kristet. RFSL kallade det "osmakligt och stötande" och man tillägger: Det är den normen som "leder till våld och förtryck mot homo- och bisexuella personer." Den kristna synen på äktenskap och familj alltså. Man kritiserade SL för att driva "ideologiska projekt". Vi visste inte att just RFSL gjort sig särskilt kända för god smak. Och vad är regnbågsflaggan, om inte en symbol för ett ideologiskt tänkande - en ideologism?

Den enda färgen i regnbågen är i själva verket den som står för "Gör slut!". Slut på äktenskapet, på alla normer, utom de vi själva bestämmer! 


Äktenskapet är dock konstituerat av man och kvinna och sexuell förening måste ses  i ett sammanhang för hela mänskligheten, inte bara ett självförverkligande. Äktenskap, familj och föräldraskap kommer alltid handla om uppdrag, om självförsakelse och osjälvisk kärlek. Det finns utrymme i vår värld även för vänskap och kärlek som inte innebär denna speciella förening mellan man och kvinna. Och det finns utrymme för olika personligheter; vi behöver inte kategorisera människan efter samhällsklass, läggningar, preferenser, utseende, hudfärg, ras och dylikt. Detta leder bara till konstlade motsättningar. 

För övrigt håller vi med vad en ung kvinna sade i ett av TV-programmen: 

Varför måste jag bli kallad något, höra till någon "grupp"?  Jag är kvinna, det vill jag inte ändra på. Men jag vill också vara en maskulin människa.

Se även: 
Avskaffa begreppet sexuell läggning
Var den helige Augustinus sexualfientlig?

Pride - manifestation av ett misslyckande 
Är kyrkan humanofob?