2010-03-02

Pöbelväldets filosofi

Skolverket vill utplåna det kristna arvet ur skolans propagandapaket. Detta har minister Jan Björklund reagerat mot. Han menar, med stöd från statsminister Reinfeldt att ännu är en majoritet av Sveriges befolkning kristna. Nu går Christer Sturmark ut med budskapet att detta är falsk information. De flesta är anhängare av "Sekulär humanism" och man kan inte ens säga att det är de kristna värdena som ligger till grund för vår civilisation. Där finns ju den gyllene regeln och

grekisk och indisk filosofi

Normer som medmänsklighet respekt för alla människors lika värde är knappast kristet, och det där andra som handlar om synd och moral ska vi ju ändå tiga ihjäl, så ingen eventuellt känner sig diskriminerad för sitt val av livsstil.

Vi anbefaller läsning av till exempel Thomas E. Woods: How the Catholic Church built Western civilization. Den finns nu på Google books online! Denne amerikanske historiker går igenom ett antal områden där katolskt kristet tänkande varit avgörande för utvecklingen av vår västerländska civilisation. Om man har suttit på Kungliga biblioteket med historiska texter är detta knappast något nytt, men för många är det helt överraskande. Vi har ju hört hur vetenskapen till exempel utvecklats TROTS kyrkan! Men det är en historierevisionism som ligger bakom, som styrs av ideologiska motiv mera än sanningskärlek.

Om vi uppehåller oss lite vid så ”moderna” inslag som arbete och kapital så kan ingen frånta Leo XIII sin pionjärinsats med encyklikan Rerum Novarum 1891. Där hittar man idéer som långt senare förverkligades i de ”moderna” demokratierna, inte minst i vår egen arbetarrörelse!.Och vad vore vår lagstiftning utan principen om det allmännas bästa, bonum commune, som kommer från Thomas av Aquino? Historien kan också uppvisa en mängd goda makthavare, som styrs av sina kristna ideal; Att stryka Karl den Store ur historieböckerna vore som att skära av sina bildningsrötter; i senare tid har vi strålande förebilder som kejsar Karl I av Habsburg, kung Kung Baudouin av Belgien och Corazón Aquino i Filippinerna.

Den liberala makten kan tyvärr slå från yviga frihetspropåer till hårdaste inskränkningar och våld mot de delar av befolkningen som inte följer strömmen. Detta i frånvaro av grundläggande uppfattning om vem människan är och vad hennes mål är. Franska revolutionen är typexemplet. Moderniteten härstammar ur emancipation, försöket att frigöra människan från sin bestämmelse och se henne som helt autonom. Men vi ser ju gång på gång hur dessa försök misslyckas – människan lämnas i ett förvirrat tillstånd av sökande efter rötter, efter ett mål med tillvaron. Det löper genom hela samhällsbygget, till slut är det enda målet materiell tillväxt och ett febrilt sökande efter tillfredsställelse. Detta leder i slutet till likriktning och inte individuell frigörelse. I de primitiva behoven är vi nämligen ganska lika. Frihet – javisst! Men om frihet är det enda målet med samhället så smyger ofriheten in fortare än vi anar. (Ungefär som när Bengt Westerberg öppnade för lokalradiostationer – men när Radio Islam dök upp så införde han omedelbart åsiktsförbud – inte DEN friheten…).

När det gäller naturvetenskapens framväxt kan man inte förstå detta fenomen utan att ta med den kristna tanken. För att söka sanningen krävs det en tro på att sanningen finns och att den kan på ett eller annat sätt inses och beskrivas. Detta är ingen självklarhet i andra kulturer. Inte ens de antika filosoferna var övertygade om detta. Här betyder insikten om inkarnationen – att något människan helt överordnat förkroppsligas och talar till oss med vårt eget språk, till vårt förnuft – otroligt mycket, inte minst Johannesprologen om Ordet. Detta är ju en enda trosförklaring till vårt förnuft, att vi faktiskt kan komma till sanning! Utan detta hade vi knappast haft en Newton eller en Darwin eller Nobelpris i kemi (Alfred var förresten Gudstroende). Om detta nu inte ska läras ut i skolan, utan såsom redan idag är fallet - att man ska dunka ut tesen att i takt med religionens försvagning så ökar den sanna kunskapsmängden, som ges av förnuftet och vetenskapen - ja då har vi en situation av revisionism som anstår totalitära stater. Ett kunskapsmässigt självmål och ett stort steg mot pöbelvälde och nyckfull lagstiftning. En tillbakagång helt enkelt.

2 kommentarer:

Hans-Georg Lundahl sa...

Nu anser jag nog intet att Darwin eller ens Newton äro helt i klass med Volta eller Scheele.

Deremot kan ju ocksà latinsk skrift, pà kodex-format i st f rullar, i uncial eller minuskel i st f ren majuskel, faktiskt är ett vesterländskt kristet kulturarf.

Hvilket missas af dem som anse valet af skriftspràk som ngt rent sekulärt (Balkanska och Indiska halföarne bli dermed obegripliga för dem).

jajamens BLOGG sa...

Instämmer till fullo!

Min tanke är att en i grunden ateistisk intellektuell elit har skickligt manövrerat samhället till åsikten om att kristendomen har skadad människan, hindrat henne i hennes naturvetenskapliga utveckling, orsakat ”alla” krig, förtryckt människan och hållit henne borta från en hel del fröjder som livet har att erbjuda.

Detta nonsens har de flesta accepterat som sanning eftersom det har inplanterats i den moderna människans undermedvetna via en lång rad av dramatiseringar - böcker, teater, filmer, tv-serier, radioprogram, etc. För det står den intellektuell elitens ”stormtrupper” - kultureliten. Alltihopa ingår i ett gigantiskt sekulariseringsprojekt som har varit förvånansvärt framgångsrikt.

Dessa elitgrupper dominerar samhället idag och sätter agendan. Det enda som kan stoppa deras sekulariseringsprojekt är det samhällsförfall med påföljande kaos som antagligen blir det slutliga resultatet.