2017-04-12

Fallet Grimmark

  • Söker man tjänst i försvarsmakten är man förpliktad bära vapen och även döda i krigstjänst.
  • Jobbar man  som polis får man inte vägra yttre tjänst.
  • Är man journalist måste man ta även uppdrag i krigszoner.
  • En läkare måste också vara beredd avsluta liv, inte bara rädda. Annars ingen examen. 
  • Alla läkare måste ha kirurgikompetens. 
  • En advokat måste ta de uppdrag han/hon tilldelas.
  • Ingen kan kräva anpassning av arbetsuppgifter på grund av funktionshinder. Det gäller lika för alla.
Är det så?
Nej, det är ju inte så. Utom om man är barnmorska. Då måste alla utan undantag förbinda sig att också kunna förhindra att  barn kommer till, att de inte föds levande så de får uppleva sin "andra födsel". Detta med hänsyn till "allas rätt till vård" och behandling av sjukdomar och skadorDet verkar som det har gått in annat än rätt och sunt förnuft i frågan; religion?

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.
Mål för hälso- och sjukvården

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).


Inga kommentarer: