2015-12-21

Klassiskt feltänk

Det är hög tid att Katolska kyrkan erkänner att förbudet mot icke-abortiva preventivmedel inte är absolut.

Så inleds en artikel i DAGEN, som är skriven av en religionsfilosof och katolik, Martin Lembke. Det är en förvirrande text. Redan inledningen är fullständigt absurd. Här anförs ett exempel om en våldtäktsman som använder kondom. Man kan ju redan här sluta läsa. Men  låt oss passa på att dementera första meningen. Ty kyrkan har klargjort med största tydlighet att preventivmedel är början på det sluttande plan som slutar i att sexualakten helt frikopplas från kärlek, äktenskap och familjebildning. Där står vi idag. Det var med p-pillret som aborttalen mer än tiodubblades.

Om vi bortser från det så oerhört långsökta i resonemanget, så kan vi konstatera att författaren gör ett klassiskt felsteg. Man kan inte göra ett ont mindre ont genom att göra ett annat ont. Varken våldtäkt eller sexuell förening utanför äktenskapet blir mindre omoralisk genom användning av kondomer. Betänk konsekvenserna av resonemanget. Det skulle vara som att fördöma mord men rekommendera den minst plågsamma metoden om det ändå ska göras!

Man kan inte göra gott genom att göra ont. Uttalandet som  anförs av påve Benedikt, där han menar att användande av kondomer vid prostitution är åtminstone början till ett ansvarsfullt beteende, gjordes i den intervjusituation, och det vi ju att då kan mycket komma ut som feltolkas. I just detta fall finns det dock ett mycket tydligt klargörande, nämligen från Troskongregationen. Annars finns ju Humanae vitae som med underbar klarhet beskriver vari mänsklighetens uppdrag (munus) består när det gäller sexuell förening:

Om de båda väsensmässiga meningsinnehållen (essentialis ratio): förening och fortplantning (unitatis et procreationis) beaktas, behåller det äktenskapliga umgänget (usus matrimonii) helt och fullt sin innebörd (sensus) av ömsesidig och sann kärlek och sin inriktning på föräldraskapets höga uppdrag (munus), vartill människan är kallad. Vi anser att vår tids människor mycket väl är i stånd att inse det förnuftsenliga i denna lära. 

Varför inte konsultera dessa källor efter första tanken löpt genom huvudet?

Inga kommentarer: