2012-05-19

Falsk vittnesbörd

Den senaste tiden har en mängd rykten spridits om Sankt Pius X::s prästbrödraskap som leds av biskop Fellay i Schweiz och som består av 550 präster. En lång process ser ut att gå mot en lösning, så dessa präster inte behöver vara helt utestängda från kyrkan, trots att de följer dess lära kanske mera hängivet än många andra. Ett av ryktena gör gällande att sällskapet inte accepterar det Andra vatikankonciliet. Det ligger en del i  det. Kritiska omdömen har inte saknats. Å andra sidan, vem följer konciliet idag? Få känner texterna, och ännu färre strävar efter leva efter dem. De anförs ofta av de så kallade reformkatolska grupperingarna. Men samtidigt så bryr man sig inte det minsta om att ta fasta på den kontinuitet som texterna mycket tydligt anför, i tro, lära och liturgi. Man vill bryta med det förflutna helt. Detta har vi sett under decennier, inte minst genom att ta del av en del tongivande ordenssystrar i USA och England.

Någon har sagt att inga har studerat konciliet mera än dessa så kallade traditionalistiska präster. Inom brödraskapet finns det sedan naturligtvis ett spektrum av olika personligheter. Några anför en mycket tongivande kritik mot delar av konciliet. andra fördömer allt som kan anas ansluta till konciliet - man talar om "newchurch" - den nya kyrkan som något som tappat förbindelsen med den kyrka som alltid varit. Dessa frågor måste utredas.  Och det är just därför som samtalen har genomförts, vilket har utmynnat i ett hemligt dokument, en preambula. Just därför att vi inte känner innehållet i detta så avstår vi att spekulera i vad påven kommer besluta i samråd med dessa fyra biskopar och vad som sedan kommer hända. Det har funnits de mest gåtfulla läckor av interna brev, som det sedan länkats till, trots att detta är ett brott mot all pressetik, för att inte tala om det åttonde av Guds tio bud. Även i Sverige har detta skett. Vi avråder från att ta del av sådan spekulativ information. Historieprofessor Yvonne Maria Werner har skrivit en saklig artikel om frågan, som publicerats i Newsmill. Vi har hennes tillåtelse att återge den vilket vi gör härmed. Sedan få vi se vad som kommer att hända. Till artikeln

Inga kommentarer: