2016-02-26

Har ditt barn blivit sexuellt ofredat?

I en välskriven artikel i SvD av Olof Edsinger relateras vad våra barn och ungdomar kan utsättas för i både kommunala och privata skolor.

Mot bakgrund vad dessa minderåriga, knappt könsmogna barn får uppleva här, borde man upplysa föräldrar om att sådana tillställningar kan polisanmälas för sexuellt ofredande. Det kan handla om både språkbruk och grafiskt material. 

Dessutom är dessa avsteg från skolans uppdrag ett flagrant brott mot Barnkonventionen, som fastställer att

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

och
 
Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar

och 
 
Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.

I Regeringsförklaringen sade statsministern att Barnkonventionen ska göras till svensk lag. Men det har han visst redan glömt...

Inga kommentarer: